Психотерапия

Психотерапията помага на пациента да се справи с проблемите и да възобнови нормалния живот.

Психотерапията води пациента през процеса на промяна. Този процес се осъществява чрез диалог между пациент и терапевт. Целта на психотерапията е да се разбере причината за проблема и да се придобият необходимите умения за разрешаване на проблема. 

След проведена психодиагностика и психотерапевтът разполага с психологически профил на пациента, психотерапевтичният процес протича с индивидуален подход.

Първата стъпка в психотерапията: Психодиагностика

Психодиагностиката е професионален процес, който има за цел да оцени, разбере и диагностицира психологическите и психически аспекти на човек. Провежда се от специалисти по психично здраве, като клинични психолози или психиатри, и може да включва различни методи и инструменти за оценка. Ето някои ключови аспекти на психодиагностиката:

  1. Клинична оценка: Психодиагностиката включва задълбочена клинична оценка, която може да включва интервюта, наблюдение и използване на стандартизирани психологически тестове.

  2. Клинични интервюта: Професионалистите задават конкретни въпроси, за да съберат информация за личната, семейната и медицинската история на пациента, както и настоящите симптоми и притеснения.

  3. Психологически тестове: Могат да се прилагат стандартизирани тестове за измерване на различни аспекти като личност, интензивност на симптомите на тревожност и депресия, ниво на когнитивно увреждане поради злоупотреба. Тези тестове помагат за обективизиране на клиничните наблюдения.

  4. Наблюдение на поведението: Експертите наблюдават поведението на пациента в различни ситуации, за да разберат как човекът взаимодейства с околната среда и какви защитни стратегии използва в стресови ситуации.

  5. Клинична диагноза: В края на процеса медицински специалист поставя клинична диагноза, която може да включва вида, нивото и естеството на зависимостта, наличието на съпътстващи заболявания в допълнение към основната зависимост, психично разстройство, емоционално разстройство или други психологически състояния.

  6. Терапевтичен план: Въз основа на резултатите от психодиагностиката се изготвя терапевтичен план. Това може да включва психотерапевтични интервенции, лекарства, консултиране или други форми на подкрепа.

  7. Проследяване: Клиничната диагноза не е еднократно събитие. Може да са необходими редовни оценки, за да се наблюдава развитието на пациента и да се коригира терапевтичният план, ако е необходимо.

Психотерапията е основна стъпка към пълното излекуване на хората със зависимост

Психотерапията се прилага като лечение на зависимости с употреба на вещества, хазарт, но също и при зависимостта към екрана… 

Психотерапевтичният процес с пациенти има за цел да промени отношението и навиците, довели ги до зависимост. Освен това има тенденция да нарушава механизмите на зависимост. Пациентите се научават да разбират, но и да приемат и управляват своите мисли, чувства и накрая действията си.

Целта на психотерапията с пациенти е лечението на психическата зависимост, която е основната причина за завръщането на зависимите.

Върнете живота си на правилния път

Обадете ни се и си насрочете разговор с нашите лекари

Психотерапия - психодинамична, кратка и интензивна

Психоаналитичният (психодинамичен) тип психотерапия, който е краткосрочен и интензивен, представлява терапевтичен подход в по-широката рамка на психоанализата, психологическа перспектива, която изследва влиянието на несъзнателните процеси върху поведението и емоциите. Известно е, че зависимостите могат да служат като форма на самолечение, за да подчертаят емоционалните разстройства, които може да изглеждат непреодолими за пациента, или да прикрият трудни преживявания със специфичен или продължителен травматичен характер. Ето някои ключови характеристики на психоаналитичната кратка и интензивна психотерапия: 

Ограничена продължителност: За разлика от традиционната психоаналитична психотерапия, която може да бъде по-дълга и проучвателна по природа, краткосрочната психоаналитична терапия е насочена към конкретни цели и има предварително определена продължителност. Често има за цел постигане на резултати за по-кратък период от време.

Интензивност: Този подход често е с по-голяма интензивност, което означава, че терапевтичната работа може да бъде по-задълбочена и фокусирана върху текущите проблеми на пациента.

Определени цели: Психоаналитичната кратка и интензивна терапия обикновено поставя конкретни краткосрочни цели. Тези цели може да са свързани с решаване на конкретни проблеми, разбиране на мисловни или поведенчески модели или подобряване на управлението на емоциите. 

Изследване на несъзнателните процеси: Подобно на традиционната психоанализа, този подход изследва несъзнателните процеси и междуличностната динамика, които могат да повлияят на емоционалното благополучие и поведение на пациента, помагайки му да стане по-осъзнат.

Честота на сесиите: Сесиите може да са по-чести, отколкото при други форми на кратки психотерапии, понякога с няколко сесии седмично.

Терапевтична връзка: Връзката между пациент и терапевт се счита за ключова част от терапевтичния процес. Взаимодействията в терапевтичните отношения могат да бъдат изследвани, за да се разберат по-добре моделите на взаимоотношения на пациента.

Фокусът е върху настоящето: Въпреки че психоаналитичният подход често изследва миналото, за да разбере настоящите модели, краткосрочната психоаналитична терапия се фокусира повече върху настоящето и решаването на текущи проблеми.

Транзакционен анализ (TА)

Транзакционният анализ (TА) е подход към психологията, разработен от канадския психиатър Ерик Берн през 50-те години на миналия век. Представлява разбиране за личността и междуличностните отношения чрез концепцията за „транзакции“ или социален обмен. Основната цел на транзакционния анализ е да насърчи осъзнаването, отговорността и положителните промени в отношенията и индивидуалното поведение. Той предоставя проста и достъпна рамка за разбиране на човешката динамика. TА изучава основните положения, които хората възприемат към живота, като „Аз съм ОК, ти си ОК“ или „Аз съм ОК, ти не си ОК“. Като друг пример, житейските сценарии са несъзнателни сценарии, които хората развиват в детството и които влияят на поведението им през целия им живот. TА се стреми да направи тези скриптове осъзнати, за да улесни положителната промяна.

Асертивна терапия

Асертивната терапия са интервенции или подходи, които наблягат на асертивността, тоест способността да се изразявате по ясен, директен и уважителен начин към себе си, като в същото време уважавате другите. В областта на зависимостта, асертивните подходи могат да бъдат интегрирани, за да помогнат на индивидите да поставят граници със своята среда, да управляват социалния натиск и да засилят устойчивостта на изкушенията. Тези терапии често имат за цел подобряване на самочувствието, укрепване на способността за вземане на автономни решения и насърчаване на здрави междуличностни отношения.

Психотелесна терапия

Психотелесната терапия е подход към психотерапията, който признава тясното взаимодействие между тялото и ума. Той изследва как емоциите, мислите и преживяванията са въплътени в тялото и как работата с тялото може да повлияе на психическото и емоционалното благополучие. Може да се използва за лечение на различни проблеми, включително стрес, тревожност, депресия, травма, хранителни разстройства и други емоционални затруднения. Той използва холистичен подход, като дава възможност на потребителите да изследват и трансформират както психологическите, така и физическите аспекти на своето преживяване.

СИСТЕМНА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ

Системната семейна терапия се фокусира върху уникална социална система, която има своя собствена структура и свои собствени начини на комуникация. Моделите се определят от различни фактори, като основните от тях са: родителските вярвания и ценности, личностите на всички членове на семейството, но също и влиянието на членовете на разширеното семейство (баби и дядовци, родители). Всяко семейство е интерактивно, развива се по уникален начин и всяка промяна в един член на семейството засяга цялата семейна структура, както и всеки отделен член.

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ТЕРАПИЯ

Когнитивно-поведенческата терапия дава възможност на пациента самостоятелно да решава емоционални проблеми и да преодолява блокажи чрез структуриран подход. Tерапевтът на КПТ използва различни процедури и техники на когнитивна, емоционална и поведенческа терапия. Самият процес на психотерапия се състои от етапи, които се променят по време на терапевтичния процес. В началната фаза ще използваме когнитивни терапевтични техники. Във втората фаза ще използваме комбинация от когнитивни и емоционални терапевтични техники. В третата фаза ще добавим поведенчески процедури.

МЕДИКАМЕНТНО ПОДПОМАГАНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Това е психологическа процедура с различен подход към лечението на зависимостите. Той интегрира иновативно медицинско лечение с хранителна подкрепа и фармакотерапия. 

Провежда се в болнична среда. Представлява комбинация от психотерапия с венозно вливане на „трансмедиатори“, което увеличава потенциала на психотерапията.

Често само медицинското лечение не е достатъчно за лечение на пристрастяването. Същото важи и за психотерапията и рехабилитацията след лечение.

Тази процедура е интегрирана лечебна програма с медицинска основа. Неговата цел е да коригира вредните биохимични процеси в мозъка, които възникват поради негативните ефекти, причинени от психоактивни вещества.

Терапията и предписаните добавки се използват през следващия период, при едновременно професионално ръководство.

Програмата е предназначена да помогне, например, за облекчаване на апетита, установяване на хранителен баланс, подобряване на умствената яснота и предоставяне на съвети.

Или се свържете с нас по имейл отдолу.